top of page

PLATSUTVECKLING

Image by Kyrell

För inte så länge sedan flyttade människor dit jobben fanns. Nu är flödet det motsatta – företagen flyttar till de platser där de kreativa och kompetena människorna vill bo.

 

Graffman AB har arbetat med platsers attraktionskraft i över 20 år. I vissa fall har fokus legat på att attrahera besökare, i andra på att attrahera invånare, företag, kompetens och kapital. De olika målgrupperna är också olika sidor av samma mynt – få kan tänka sig att flytta till en plats man inte ens kan tänka sig att besöka. Men hur utvecklar man en plats?

En plats är ett komplext system utan makt, där offentliga, ideella och kommersiella aktörer behöver driva frågor gemensamt för att skapa attraktionskraft, tillväxt och livskvalitet. En utecklingsprocess i ett sådant system bygger till stor del på att aktörerna skapar gemensamma bilder – av nuläget, utmaningar och framgångsfaktorer, samt hur man vill utvecklas i framtiden .

 

Vårt ansvar som processledare är att tillhandahålla utvecklingskraft som öppnar nya möjligheter, vidgar vyerna och skapar samverkan och gemensamma bilder hos platsens intressenter.

 

Slutresultatet är inte ”bara” en välgrundad strategi, utan också tydligt identifierade utvecklingsområden, med tydliga mål och aktiviteter samt roll och ansvarsfördelning.

Destinationsutveckling

Projektet Färdledaren i Åre i början på 1990-talet var Sveriges första verkliga destinationsutvecklingsprojekt. Sedan dess har Graffman AB drivit över femtio destinationsutvecklingsprocesser för kommuner, destinationer och regioner i Sverige och övriga Norden.

 

Under 30 år har vi tagit fram modeller, verktyg och arbetssätt som vi vet fungerar och som har varit vägledande för utvecklingen av Sveriges mest framstående destinationer.

Image by Emma Paillex
Nature Explorer

Exempel på uppdrag och uppdragsgivare

  • Visit Dalarna – ”Strategi 2030” för besöksnäringen i Dalarna. Graffman AB har arbetat med Dalarnas besöksnäring under ett antal år, och också arbetat med att omsätta strategin i produkter, koncept och organisation för besöksnäringen i Dalarna.

  • Tematiserad besöksnäringsstrategi för Östergötland. Tematiserad produktutveckling runt ett antal teman.

  • Besöksnäringsstrategi för Uppsala med fokus på fritidsresande, möten och evenemang

PLATSVARUMÄRKEN

Ett varumärke är inte samma sak som en grafisk profil, en slogan eller en logotyp. När vi hör namnet på en stad eller region skapas bilder, känslor och associationer, som kan se olika ut beroende på om intressenten i fråga är i behov av rekreation, en ny livsmiljö eller en plats att etablera ett företag.

 

Det är dessa bilder och associationer som är platsens varumärke, och varumärkesarbete handlar om att förstärka och i vissa fall förändra dessa bilder. Denna bild måste också kunna levereras i mötet med omvärlden när de kommer dit. Det innebär att varumärkes­skapandet är en förändringsprocess som kommer att påverka många aktörer på platsen.

 

Vår 15-åriga erfarenhet av att arbeta med platsers varumärken och attraktionskraft har lett till att vi konceptualiserat den regionala varumärkesprocessen i ett antal tydliga faser och steg. Inom varje fas har vi tagit fram modeller, verktyg och arbetssätt som är testade i tidigare varumärkesprocesser.a

Exempel på uppdragsgivare:

Image by Fabian Müller

Gotland

Varumärkesplattform för Gotland som plats att bo, besöka och etablera företag på.

Image by Jon Flobrant

Småland

Samlad varumärkesplattform

för de tre smålandsregionerna för nationella och

internationella besökare.

Image by Magnus Östberg

Åsnen Nationalpark

Varumärkesplattform för Sveriges nyaste nationalpark.

ETABLERING OCH INVESTERING

Kommuner och regioners arbete för att attrahera företagsetableringar och investeringar är ofta alltför passiva. Man

detaljplanerar mark och väntar sedan på att telefonen ska ringa. reaktivitet till proaktivitet. Graffman AB arbetar med begreppet ”investeringsmognad” för att stärka kommuners och regioners kapacitet att arbeta proaktivt för att skapa etableringar och investeringar.

 

Vår process för investeringsmognad handlar om att definiera om arbetssättet och synsättet på på sin roll och uppdrag i det investeringsskapande arbetet. De offentliga aktörerna måste gå från att vara en ”markaktör” som erbjuder detaljplanerad mark till att bli en marknadsaktör. I arbetet ingår att skapa tydliga målgruppsdefinitioner, riktad marknadskommunikation och paketerade erbjudanden till investerare och etablerare. I våra uppdrag utvecklar vi kommuner och regioner från en otydlig position på marknaden till attraktivitet och konkurrenskraft för nya etableringar.

bottom of page